KTO JEST ADMINISTRATOREM?
Administratorem w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest  INET Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kolistej 25 (40-486 Katowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, KRS 0000357117, REGON 240839923, NIP 6472459335  (dalej również jako  ,,ADO”).
JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 (32) 720 32 11, w drodze korespondencji elektronicznej (mail: meeting@inetgroup.eu lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej: iNET Group sp. z o.o. ul. Kolista 25/109, 40-486 Katowice)
 
JAKI RODZAJ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZAMY?
 ADO przetwarza dane wskazane na formularzach rejestracji, tj.: imię, nazwisko, dane adresowe, NIP, wizerunek i adres poczty elektronicznej.
 
JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
 ADO może przetwarzać Twoje dane osobowe w celach:
-rejestracji na konferencję iNET Meeting Zakopane (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
-organizacji konkursów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
-organizacji, realizacji i rozliczenia konferencji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
-wystawiania oraz przechowywania faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
-windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
-obsługi reklamacji i rozpatrywania zgłoszonych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy i wypełnienie obowiązku prawnego);
-przesłania informacji handlowej w zakresie oferowanych przez ADO usług na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną- Twoja zgoda);

 
KTO MOŻE ZAPOZNAWAĆ SIĘ Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z ADO w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego i podmioty realizujące usługi prawno-finansowe oraz windykacyjne na rzecz ADO na podstawie umowy powierzenia.
 
PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Dane znajdujące się na formularzu zamówienia oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (3 lata od dnia wymagalności roszczenia);
Dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
 
W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?
ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.
 
JAKIE MASZ UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
W przypadkach prawem uzasadnionych osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
CZY MUSISZ PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie realizację określonych świadczeń, a w przypadku zgód marketingowych – przedstawienie odpowiednich ofert czy promocji.
 
INFORMACJE DODATKOWE
ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zarządzanie zgodami jest możliwe w dowolnym momencie za pośrednictwem dedykowanego linku otrzymanego wraz z potwierdzeniem rejestracji.